Noi granturi 2023 de digitalizare IMM, de 15.000-100.000 euro: Perioada de înscrieri și ghidul oficial pentru firmele din județele Vaslui, Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est au la dispoziție noi granturi IMM de câte 15.000-100.000 de euro, pentru digitalizarea afacerii, printr-un apel de proiecte pentru care au fost stabilite perioada de înscrieri și ghidul oficial al solicitantului.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est este prima care lansează o finanțare pentru digitalizarea IMM în cadrul noilor programe regionale: „Transformarea digitală a IMM-urilor“- Apel Pilot în parteneriat cu Banca Mondială. Descarcă de AICI Ghidul solicitantului cu anexele necesare.

A nu se confunda cu Programul Digitalizarea IMM organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru care s-au finalizat înscrierile.

Acum vorbim despre finanțări doar pentru digitalizarea IMM-urilor din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est:

 • Bacău,
 • Botoșani,
 • Iași,
 • Neamț,
 • Suceava,
 • Vaslui.

Noul apel de proiecte „Transformarea digitală a IMM-urilor“ din cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, pentru cele 6 județe,  prespune o procedură de înscrieri în 2 pași:

 1. Etapa 1: Înregistrare la Preselecție. Înregistrarea potențialilor solicitanți pe platforma de preselecție, care poate fi accesată la următorul link https://survey.wb.surveycto.com/collect/romania_baseline_p2?caseid= . Platforma va fi disponibilă pentru înregistrare până la data de 15.09.2023, ora 14.00, cu posibilitatea de prelungire.
 2. Etapa 2: Depunerea proiectelor în sistemul electronic MySMIS2021. Perioada de depunere a cererilor de finanțare va fi cuprinsă între 1 octombrie 2023, ora 10:00 și 30 noiembrie 2023, ora 10:00.

Potrivit Ghidului oficial al solicitantului, cele două etape de înscrieri se vor derula astfel:

 • Etapa1:

1. Pe măsura ce potențialii solicitanți se înregistrează pe platforma online de la Etapa 1, datele și informațiile furnizate de către aceștia sunt verificate de către o echipă de experți desemnată din cadrul ADR Nord-Est. Daca este cazul, se pot face corecturi/revizuiri asupra acestor date de către potențialii solicitanți, la recomandarea expertului care a efectuat verificarea. După data de închidere a platformei de preselecție, nu mai pot fi făcute înregistrări noi.

2. Verificarea eligibilității potențialilor solicitanți se va face  de către echipa de experți baza datelor și informațiilor înregistrate în platforma de preselecție utilizând criteriile de eligibilitate prevăzute în Anexa 10 la Ghid – Grila de evaluare în preselecție. Potențialii solicitanți neeligibili vor fi notificați în acest sens.

3. Potențialii solicitanți declarați eligibili în urma procesului de verificare se vor constitui într-o listă preliminară astfel:

 • Dacă lista preliminară de potențiali solicitanți eligibili conține cel puțin 800 de firme, din această listă vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial), utilizând o procedură acreditată de selecție, un număr de 400 solicitanți eligibili, care vor fi invitați, în mod formal, să depună o cerere de finanțare în cadrul sesiunii de depunere ce va fi ulterior deschisă în MySMIS2021/SMIS2021+.
 • Dacă numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară, este mai mic de 800 de firme, dar mai mare de 400, atunci numărul de solicitanți eligibili, care vor fi invitați în mod formal să depună o cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+, va fi egal cu 2/3 din numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară care vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial).
 • Dacă numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară, este mai mic sau egal cu 400 de firme, atunci numărul de solicitanți eligibili, care vor fi invitați în mod formal să depună o cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+, va fi egal cu jumătate din numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară care vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial).

4. Potențialii solicitanți selectați prin metoda RCT vor primi documentul „Invitație pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+.

5. Suma care va rămâne neconsumată de către potențialii solicitanți invitați să depună cereri de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+, din suma totală alocată apelului, va fi adăugată la bugetul total al apelului/apelurilor care vor fi lansate ulterior pentru același obiectiv specific din cadrul Priorității P2 Nord-Est – O regiune mai digitalizată.

6. Dacă suma totală solicitată de potențialii solicitanți invitați să depună cereri de finanțare in MySMIS2021/SMIS2021+ va fi mai mare decât suma alocată apelului, aceasta va fi suplimentată corespunzător din suma totală aferentă „Operațiunii 1 – Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”.

7. Dintre potențialii solicitanți eligibili care nu sunt selectați prin metoda RCT, se va constitui „grupul de control”, față de care, în cadrul proiectului de cercetare al Băncii Mondiale, va fi măsurat impactul rezultat în urma investițiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate, printr-un proces de cercetare controlat. Anumiți parametri ai activității lor economice se vor compara pe parcursul unei perioade  determinate de timp cu cele din grupul selectat în vederea finanțării, astfel,  experții Băncii Mondiale vor putea măsura și descrie impactul pe care intervenția noastră o va avea. Aceștia vor fi notificați în acest sens, în vederea inițierii unei colaborări în scopul realizării obiectivelor proiectului de cercetare al Băncii Mondiale.

 • Etapa 2:

1. Lansarea apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+,  în cadrul căruia solicitanții eligibili vor fi cei cărora le-au fost transmise invitații formale de depunere a cererii de finanțare. Acest apel de proiecte este unul de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere, cu prag de calitate.

2. Termenul limită de depunere va fi de 2 luni calendaristice de la data deschiderii apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+. Pragul de calitate se stabilește la 60 de puncte, din cele maximum 100, ce pot fi obținute în cadrul procesului de evaluare tehnică.

3. Cererile de finanțare vor intra în procesul de evaluare în ordinea depunerii și vor fi evaluate în conformitate cu procedura de evaluare, selecție și contractare.

Prin acest apel se urmărește „transformarea digitală a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est prin investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale”, conform ADR Nord-Est.

Granturi IMM 2023: Câți bani se dau pentru digitalizarea firmelor din Regiunea Nord-Est

Bugetul total al apelului de proiecte este de 31.000.000 de euro (din care 26.350.000 de euro din fonduri UE și 4.650.000 de euro din Bugetul de Stat).

Din acești bani se vor acorda ajutpare de minimis de câte 15.000-100.000 de euro microîntreprinderilor care propun investiții în Regiunea Nord-Est, în mediul urban și întreprinderi mici și mijlocii care propun investiții în Regiunea Nord -Est, în mediul urban sau rural.

Intensitatea spijinului este de 90%, ceea ce înseamnă că firmele beneficiare vor contribui ți ele cu minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

IMM-urile care nu activează în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) vor fi sprijinite prin acest apel, iar cele care au autorizate coduri CAEN aferente domeniului de activitate TIC nu sunt vizate pentru finanțare.

Finanțare pentru digitalizarea IMM Nord-Est: condiții pentru beneficiarii eligibili

Pentru a fi eligibili, solicitanții de finanțare trebuie să respecte cumulativ o serie de condiții, printre care:

 • Solicitantul este o întreprindere non-agricolă constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie – max. 249 salariați).
 • Firma a fost înființată cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) și are sediul social în Regiunea Nord-Est.
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioada corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgentă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Întreprinderea trebuie să fi înregistrat profit din exploatare în ultimul an fiscal încheiat. Pentru întreprinderile care au fost înființate în 03.01.2022, se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2022.
 • Pentru microîntreprinderi, locul/locurile de implementare a proiectului trebuie să fie situat/e doar în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare acestuia. Pentru solicitanți întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii, locul/locurile de implementare a proiectului poate/pot fi situat/e atât în mediul urban cât și în mediul rural.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă locul/locurile de implementare a proiectului înregistrat/e ca sediu principal sau sediu secundar la ONRC cel mai târziu la data de 03.01.2023, în Regiunea Nord-Est.
 • Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publica pentru aceleași costuri aferente acelorași activități eligibile.

Fonduri UE 2023: Listele codurilor CAEN excluse de la granturile IMM de digitalizare

Pe lângă condițiile de eligibilitate de mai sus, solicitanții mai trebuie să NU aibă activitate în domeniile excluse de la finanțare. Deoarece în cadrul apelului se urmărește  creșterea nivelului de intensitate digitală a IMM-urilor care nu desfășoară activități în domeniul IT, NU sunt eligibile la finanțare firmele care, la data depunerii cererii de finanțare, au autorizate coduri CAEN aferente domeniului de activitate TIC, respectiv:

 • 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
 • 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
 • 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
 • 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
 • 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activități de editare a altor produse software
 • 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 • 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
 • 6190 Alte activități de telecomunicații
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 Activități de consultantă în tehnologia informației
 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 Activități ale portalurilor web.

De asemenea, ghidul are și o anexă cuprinzând o listă mai lungă, de peste 100 de conduri CAEN excluse de la această finanțare. Pe această listă de activități excluse regăsim și domeniile TIC de mai sus, codurile CAEN de agricultură și alte coduri CAEN precum:

 • 1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice
 • 1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
 • 1105 – Fabricarea berii
 • 1200 – Fabricarea produselor din tutun
 • 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase
 • 3812 – Colectarea deseurilor periculoase
 • 5630 – Baruri si alte activități de servire a băuturilor
 • 6419 – Alte activități de intermedieri monetare
 • 9700 – Activități ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
 • 9810 – Activități ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
 • 9820 – Activități ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

De asemenea, solicitantul trebuie să NU desfășoare activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, de natura jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; trebuie să NU dețină pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003.

Granturi IMM pentru digitalizare în Regiunea Nord-Est – activități eligibile:

 1. servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 2. achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
 3. realizarea de rețele LAN/WiFi
 4. achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și  integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
 5. achiziționarea unui website de prezentare a companiei
 6. servicii social media pe perioada implementării proiectului
 7. achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou
 8. servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 9. achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului
 10. achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului
 11. instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
 12. servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare.

Atenție: Fiecare soluție de digitalizare propusa in cadrul Studiului de fezabilitate digitala (SFD) trebuie sa atingă in mod direct cel puțin o tehnologie digitala DESI 2019.

Preluare: Startupcafe.ro

2 COMENTARII

 1. Potentialii solicitanti selectionati in etapa 1, care se vor regasi pe lista preliminara, vor trebui sa acceseze aplicatia MySMIS2021/SMIS2021+ pentru a depune proiectele in sesiunea de depunere a cererilor de finantare. Din lista preliminara, cei care nu depun o cerere in perioada de depunere aplicabilasau cei care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate definite in Ghid vor fi excludeti din aceasta etapa.

 2. Unleash your sales potential with our AI Lead Generator Tool. Offering 24/7 lead generation, code-free automation, and guaranteed high-value leads, this tool is your shortcut to unprecedented growth. Experience the magic with a 14-day free trial, and witness a surge in leads that convert into loyal customers.
  Begin your journey here: https://ai-global.online/Lead-Gen

  Welcome to the future of sales growth.
  Jennifer S. @AI Global

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.