Biblioteca Județeană organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de bibliotecar și analist

0

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante de:

 1. bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA, în cadrul Serviciului programe și proiecte culturale, metodic, conservare și restaurare documente;
 2. analist, studii superioare, grad profesional II, în cadrul Serviciului informatizare, informare bibliografică, prelucrarea și completarea colecțiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență din următoarele domenii:
   • științe exacte (matematică, fizică, chimie, informatică) – toate specializările;
   • științe ale vieții pământului (biologie, geografie, geologie, știința mediului) – toate specializările;
   • științe umaniste (filologie, istorie, psihologie, științe ale educațieij – toate specializările;
   • teologie (teologie, sociologie) – toate specializările;
   • științe sociale politice (sociologie, asistență socială, științe politice, relații internaționale, științe administrative, științe ale comunicării) – toate specializărileș
   • științe juridice (drept) – toate specializările;
   • științe economice (economie, cibernetică și statistică economică, finanțe, contabilitate, relații economice internaționale, management, marketing) – toate specializările;
   • științe agricole silvice și zootehnice (agricultură, horticultură, silvicultură, zootehnie) – toate specializările;
   • științe medicale (medicină, medicină dentară, farmacie, medicină veterinară) – toate specializările;
   • arhitectură și urbanism – toate specializările;
   • arte (arte plastice și decorative, muzică, teatru, cinematografie și media) – toate specializările;
   • științe inginerești (geologie tehnică, mine, petrol și gaze naturale, inginerie civică, geodezie, instalații, inginerie navală și navigație, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie energetică, inginerie electronică, inginerie chimică, inginerie alimentară, ingineria produselor textile și din pielărie, inginerie economică, ingineria mediului, științe aplicate) – toate specializările;
  • cunoștințe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 6 ani și 6 luni.
 • analist, studii superioare, crad profesional II:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență din următoarele domenii: informatică – toate specializările; calculatoare și tehnologia informației – toate specializările; ingineria sistemelor – specializarea automatică și informatică aplicată; matematică – specializarea matematică informatică;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2021, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 decembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii privind tematica, bibliografia şi probele de concurs la sediul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui, str. Hagi Chiriac nr. 2, telefon 0335/401.164, 0235/313.767.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here